Rejestracja
PESEL kandydata: *  np. 12345678901. Jeśli nie masz numeru PESEL, przed rejestracją skontaktuj się z Centrum Myśli Jana Pawła II.
Hasło: * min. 8 znaków
Powtórz hasło: *
Imię: *
Nazwisko: *
Imiona rodziców: *
E-mail:
Tel. komórkowy:  np. 213 480 485
Tel. stacjonarny:  np. 22 826 42 21
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, ul. Foksal 11, (00- 372) Warszawa, moich danych osobowych/danych osobowych kandydata (w przypadku gdy kandydat nie ukończył 16 lat), podanych we wniosku o przyznanie stypendium do celów niezbędnych do udzielenia stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, a w przypadku otrzymania stypendium do celów realizacji rocznego planu stypendialnego. Oświadczam, że znane jest mi prawo dostępu do moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: stypendia@centrumjp2.pl, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwy udział w procesie rekrutacji ani udzielenie stypendium.*

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: iod@centrumjp2.pl. Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, a w przypadku otrzymania stypendium do celów realizacji rocznego planu stypendialnego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje Twoje dane m. st. Warszawa jako podmiotowi wypłacającemu stypendium, a także podmiotowi obsługującemu system informatyczny programu stypendialnego, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub obrona roszczeń administratora będą wymagały dłuższego ich przechowywania. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jakim jest rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium i przyznanie stypendium, na zasadach i w zakresie określonym w dokumentacji regulującej przyznawanie stypendiów - Uchwale Nr LVIII/1612/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 192, poz. 6303, z 2006 r. Nr 131, poz. 4284, z 2007 r. Nr 164, poz. 4447, z 2008 r. Nr 218, poz. 9280 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 3559 z późn. zm.), rocznego planu stypendialnego wraz z załącznikami. Konsekwencją takiego przetwarzania danych może być automatyczne odrzucenie wniosku o przyznanie stypendium w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub brak udzielenia stypendium w przypadku braku spełnienia odpowiednich kryteriów.
* Pola obowiązkowe
 
 
W sprawach związanych ze stypendiami kontaktować się można bezpośrednio z działem stypendiów: 022 8264222, stypendia@stypendiajp2.pl